Měníme se z DPF24 na Priortech. Jméno se mění, kvalitní služby zůstávají.

Automotive

Čištění provádíme kombinací několika technologických postupů v závislosti na stupni znečištění a typu součástky. Čištění provádíme kombinací několika technologických postupů v závislosti na stupni znečištění a typu součástky.

Energetika

Pro všechny průmyslové obory. Automotive, stavebnictví, zemědělství, teplárenství, bioplynové stanice, chemické podniky apod.

Strojírenství

Naše technologie jsou vhodné pro čištění a odmaštění obrobků, čištění lisovacích a vstřikovacích forem, ozubení, řetězů či odbarvování.

Ostatní služby

Nabízíme odlakování malých i velkých sérií. K odlakování využíváme ekologickou chemii v kombinaci s průmyslovou ultrazvukovou linkou. Také dokážeme poskytnout služby pro majitele veteránů.
Double-click to edit button text.
Zpět na hlavní stránku

Obchodní podmínky

obchodní společnosti:

Priortech s.r.o.
se sídlem: Plavecká 2, 120 00 Praha 2

identifikační číslo: 24251381
daňové identifikační číslo: CZ24251381

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196986

provozovna: Priortech (DPF24), Úvalská 1221/36, 100 00 Praha 10

dále jen "poskytovatel"

pro službu "čištění a renovace filtrů pevných částic, katalyzátorů, chladičů, palivových nádrží, tepelných výměníků a dalších strojních součástí či jejich celků", dále jen "služba"

(dále jen "Smlouva")

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě dílčí smlouvy o dílo (dále jen "smlouva") uzavírané mezi prodávajícím fyzickou osobou podnikající a právnickou osobou (dále jen "objednatel") a to prostřednictvím objednávky(telefonicky, emailem, či ústně). Objednávka a tyto obchodní podmínky tvoří smlouvu. Předmětem objednávky bude nabídka na čištění a renovace filtrů pevných částic, katalyzátorů, chladičů, palivových nádrží, tepelných výměníků a dalších strojních součástí či jejich celků.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v objednávce. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření smlouvy

 • Uzavření smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem je realizováno prostřednictvím:

i. e-mailu

ii. telefonicky

iii. ústně jednáním na provozovně

iv. v případě, že se objednatel stane členem partnerského programu poskytovatele, je možné provádět objednávky i prostřednictvím zákaznické sekce,

 • Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká potvrzením objednávky (akceptací), a to prostřednictvím emailu, telefonicky, nebo ústně na provozovně poskytovatele. V případě, že bude potvrzení objednávky obsahovat výhrady či změny, musí potvrzující smluvní strana tuto skutečnost výslovně písemně uvést. Tyto výhrady či změny se budou považovat za nový návrh objednávky, s tím, že s takovýmto návrhem musí druhá smluvní strana souhlasit, a to i v případech, kdy půjde o dodatek či odchylku, která podstatně nemění objednávku.
 • Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 • Objednávka musí obsahovat následující specifikace:

i. přesné vymezení služby, která má být poskytována;

ii. technické podmínky konkrétních plnění (jsou-li požadovány);

iii. časové rámce (jsou-li požadovány specifické časové rámce);

iv. cena;

v. jakékoli jiné relevantní podrobnosti.

Cena za služby a platební podmínky

 • Cenu za služby a případné náklady spojené s dodáním zařízení dle smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

i. bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 107-4383170207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen "účet poskytovatele");

ii. v hotovosti na provozovně poskytovatele

 • Společně s cenou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s použitým materiálem dle ceníku poskytovatele. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služba i náklady spojené s dodáním zařízení.
 • V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 • Poskytovatel činí vyúčtování jednotlivých plnění na základě vystavených faktur zaslaných objednateli. Není-li stanoveno jinak, tak splatnost jednotlivých faktur je 14 dní. V případě prodlení objednatele s placením faktur je poskytovatel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně za každý, byť započatý den prodlení. Náhrada škody není dotčena.
 • Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je ceník dostupný zde https://www.priortech.cz

Přeprava a dodání předmětu objednávky

 • Poskytovatel využívá přepravních a logistických služeb smluvního přepravce společnosti TNT Express Worldwide, spol. s.r.o., IČO: 15888959 (dále jen "smluvní přepravce"), vyhrazuje si však písemným oznámením tohoto přepravce změnit. Poskytovatel poskytne objednateli potřebných kontakt pro realizaci přepravy.
 • Poskytovatel umožňuje objednateli využít následujících způsobů přepravy:

i. Osobní doručení a provedení služby na počkání (je-li to kapacitně možné)

ii. Osobní doručení a zpětné zaslání objednateli prostřednictvím smluvního přepravce

iii. Vyzvednutí u objednatele a následné doručení zpět prostřednictvím smluvního přepravce

 • Na přání Objednatele za příplatek Poskytovatel pojišťuje u smluvního přepravce nepaletové zásilky na částku maximálně 50 000,- Kč, paletové zásilky na částku maximálně 200 000,- Kč.
 • Při řešení případné škody při přepravě záleží na posouzení smluvního přepravce, poskytovatel nepřebírá odpovědnost za přepravu.
 • Objednatel je povinen při kompletaci zásilky se zařízením k odeslání dostatečně zásilku zabalit:

i. V případě balíkové přepravy musí být zařízení dostatečně zabaleno bublinkovou fólií, a přebaleno elastickou fólií, případně vloženo do kartonové krabice. Zvláštní důraz je třeba mít na senzory a čidla, která ze zařízení vyčnívají.

ii. V případě paletové přepravy musí být zařízení na paletě zajištěno řemenem či stahovací páskou.

 • Limity pro zásilku:

i. Balíková přeprava, 30 kg, (max. rozměry d x š x v) 2.4m x 1.2m x 1.5m

ii. Paletová přeprava, 500 kg, (max. rozměry d x š x v) 2.4m x 1.2m x 1.5m

 • Poskytovatel ani smluvní přepravce neodpovídá za případnou škodu vzniklou nesprávným zabalením zařízení.
 • Při převzetí zařízení od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zařízení a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a poskytovateli.

Součinnost objednatele

 • Objednatel se zavazuje na své náklady zajistit, aby poskytovatel měl veškeré potřebné informace a věci pro řádné a včasné poskytnutí plnění poskytovatele dle smlouvy, a poskytovat maximální součinnost s plněním smlouvy, přičemž bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti může zásadním způsobem ovlivnit termín dokončení a/nebo předání plnění dle smlouvy objednateli.
 • V případě prodlení způsobeného okolnostmi na straně objednatele, zejména porušením jeho povinností podle článku 5 těchto obchodních podmínek, platí, že veškeré termíny plnění zhotovitele se prodlužují o dvojnásobek doby, po kterou trvaly překážky a okolnosti způsobující prodlení na straně objednatele.

Vady zařízení

 • Poskytovatel neodpovídá za vady na zařízení, které mu objednatel poskytl k provedení služby. Zejména neodpovídá za funkčnost přidružených čidel a senzorů.
 • Poskytovatel neodpovídá za těsnost vložky u DPF filtrů a katalyzátorů, kdy vlivem její špatné těsnosti a tím pádem jejímu nedostatečnému uchycení v těle filtru dojde při čištění k jejímu posuvu.
 • Poskytovatel neodpovídá za integritu jádra DPF filtru, katalyzátoru či chladiče, které se může při čištění vlivem skrytého poškození rozpadnout.
 • V případě, že poskytovatel objeví na zařízení opravitelné vady, informuje objednatele o možné opravě a případném navýšení ceny za službu.
 • Některé vady se ze své podstaty objeví až při čištění, anebo při výstupní prohlídce zařízení. Pokud tyto vady brání převzatému zařízení ve funkci a jsou opravitelné, informuje poskytovatel objednatele o možné opravě a případném navýšení ceny za službu. Pokud objednatel opravu odmítne, platí cenu za již provedenou službu a náklady na kompletaci zásilky a její přepravu podle platného ceníku.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za škody plynoucí z vad na převzatých zařízeních.

Záruka

 • Poskytovatel poskytuje objednateli záruku na službu "čištění filtru pevných částic (DPF)" v délce dvou let od převzetí vyčištěného zařízení objednatelem, nebo 100.000 km užívání daného filtru pevných částic v příslušném zařízení podle toho, co nastane dříve. Poskytovatel odpovídá za skutečnost, že došlo k vyčištění filtru, o čemž je vystaven protokol s měřením hodnot propustnosti filtru před čištěním a po vyčištění. Záruka se vztahuje na kvalitu vyčištění filtru pevných částic, u kterého poskytovatel zaručuje, že byl vyčištěn v souladu s předloženým protokolem. Objednatel bere na vědomí, že čištěné zařízení je součástí širšího celku, který jako takový musí být plně funkční. V opačném případě dojde v brzké době k opětovnému zanesení, na což se záruka nevztahuje.
 • Poskytovatel garantuje záruku na kvalitu ostatních služeb neuvedených v čl. 7 odstavci a) po dobu 12 měsíců od převzetí vyčištěného zařízení.
 • Práva ze záruky uplatňuje objednatel u poskytovatele na adrese jeho provozovny případně prostřednictvím e-mailu. Náklady na přepravu zařízení, u něhož byla reklamována služba, do provozovny poskytovatele nese objednatel. Náklady na přepravu zařízení s uznanou reklamací služby zpět k objednateli nese poskytovatel. V případě, že nebude uznána reklamace služby u přijatého zařízení, nese náklady na přepravu zařízení zpět objednatel.
 • Poskytovatel neposkytuje žádnou další záruku, než tu uvedenou v tomto odstavci a objednatel se vzdává nároků z titulů vad, ledaže jsou uvedeny v tomto čl. 7

Ochrana osobních údajů

 • Objednatel prohlašuje, že vůči fyzickým osobám, které budou kontaktními osobami pro poskytovatele pro řešení dílčích smluv splnil informační povinnosti v rozsahu čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen "Obecné nařízení") a poskytovatel je oprávněn jejich identifikační, kontaktní a údaje o komunikaci mezi objednatelem a poskytovatelem zpracovávat jako samostatný správce za účelem plnění této smlouvy.
 • Předmětem poskytování služeb poskytovatele není zpracování osobních údajů poskytnutých objednatelem v režimu tzv. zpracovatele. V případě, že by měl poskytovatel zpracovávat osobní údaje, je na tuto skutečnost objednatel povinen poskytovatele předem písemně upozornit a před jakýmkoli zpracováním s ním uzavřít potřebnou zpracovatelskou smlouvu. Do uzavření této smlouvy není poskytovatel povinen poskytovat jakékoli zpracování osobních údajů.
 • V případě, že objednatel fyzickou osobou, potvrzuje uzavřením smlouvy, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů, včetně informací o zpracování, dostupnými na internetových stránkách poskytovatele www.priortech.cz
 • Poskytovatel provádí po přijetí zařízení k provedení služby jeho diagnostiku. Pokud se ukáže, že je zařízení poškozeno tak, že již nemůže dále plnit svoji funkci, neúčtuje poskytovatel objednateli za diagnostiku žádný poplatek. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli pouze náklady na kompletaci zásilky a její přepravu podle platného ceníku.
 • Objednatel potvrzuje a zaručuje, že je majitelem zařízení, na kterém nebo ve vztahu ke kterému se bude poskytovat plnění dle smlouvy, anebo je oprávněn je pro tyto účely poskytovateli zpřístupnit.
 • Objednatel prohlašuje, že se vzdává náhrady škody způsobené poskytovatelem, ledaže jde o (i) škodu způsobenou hrubou nedbalostí poskytovatele, (ii) úmyslem poskytovatele nebo (iii) se takového nároku nelze platně vzdát.

Ukončení dílčí smlouvy

 • Poskytovatel může odstoupit od dílčí smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti objednatele, za předpokladu, že objednatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než pět (5) pracovních dní, k dodatečnému splnění.
 • Poskytovatel může dále odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury delší než jeden (1) měsíc od její splatnosti, za předpokladu, že objednatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než sedm (7) dní, k dodatečnému splnění.
 • Poskytovatel může rovněž odstoupit od této dílčí smlouvy v případě, že objednatel trvá na provedení plnění podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, ačkoli byl na tuto nevhodnost již dříve poskytovatelem upozorněn.
 • Každá smluvní strana může od dílčí smlouvy odstoupit v důsledku podstatného porušení dílčí smlouvy druhou smluvní stranou, za předpokladu, že druhá smluvní strana byla písemně informována o tomto porušení a byla jí poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než deset (10) pracovních dní, k dodatečnému splnění.
 • smluvní strany vylučují ostatní zákonné možnosti odstoupení od dílčí smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 • Obě smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
 • Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2022.


  Zpracování osobních údajů
  Obchodní podmínky
  ®Priortech 2022
  arrow-left